​ביטולים ושינויים

 1. מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
 2. משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר):
  • תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטיים (לפי המאוחר).
  • במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד האירוע / חלוקת הערכות (הקודם מבין השניים) ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע.- יש לפנות אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/ הרשמה, לכתובת דוא"ל: kapaimactive@kapaim.co.il.
  • דמי ביטול השתתפות באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל - בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
  • במידה והעסקה נעשתה  בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בתשלום שנגבה ממנה אשר הינו 5.9 ₪. סכום זה ישתנה בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי ו/או הגוף המבצע את סליקת כרטיסי האשראי.
  • היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף "ערכת משתתף" במועד בקשת ביטול ההשתתפות, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בעלויות הפקת ערכת המשתתף. 
  • החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם המשתתף ברישום לאירוע.
  • מבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף אשר נרשם לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל השתתפותו גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו וזאת עד ולא יאוחר מיום 20.09.2023 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בסעיפים 4 ו- 5, לעיל.